July 22, 2024

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

 Републиканската Спортно-Съдийска Колегия (РССК) преведе на български език новия Правилник на шахмата на ФИДЕ, в сила от 01.01.2018 година.

 

Пълният текст на Правилника на шахмата на ФИДЕ можете да свалите оттук:

 

ДОКУМЕНТИ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  Изтеглете оттук в pdf формат УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928

 

I. ПРЕДМЕТ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 1. Българската федерация по шахмат 1928 (БФШ 1928) е доброволна, обществена организация, която обединява шахматните клубове в страната. Предмет на дейността на БФШ 1928 е координиране развитието, практикуването и администрирането на спорта шахмат на национално ниво на територията на Република България и представянето на шахматните клубове пред държавата и международните спортни организации.

Чл. 2. БФШ 1928 има постоянно седалище и адрес на управление в град София, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 75. Тя е продължител на дейността на Българския шахматен съюз, основан през1928 г.

Чл. 3. (1) БФШ 1928 е самостоятелно юридическо лице и се представлява от своите Председатели само заедно. (2) БФШ 1928 организира цялостната си дейност съгласно законите в Република България и според своя Устав. (3) БФШ 1928 извършва своята дейност в обществена полза. (4) Общественополезната дейност се осъществява в съответствие с Устава, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и останалото действащо законодателство в Република България. (5) БФШ 1928 е учредена за неопределен срок.

Чл. 4. Цялостната оперативна дейност на БФШ 1928 се осъществява от Управителния съвет (УС) на БФШ 1928, който може да възлага правомощия на техническия директор и на трето лице въз основа на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите и съдържанието.

Чл. 5. Основните цели на БФШ 1928 са: организиране и провеждане на състезанията от държавния спортен календар, сформиране на национални отбори, обезпечаване на подготовката им и участието им в представителни международни състезания и развитието на шахмата сред децата, учащите се, хората с увреждания и всички граждани на Република България.

 


Контакти

Адрес на офиса:
София 1040, бул."В.Левски" No.75, стаи 704 и 709

Адрес за кореспонденция:
София 1000, Централна поща, п.к. 283

Технически директор: Георги Павлов
e-mail: director@bgchessfederation.org
GSM: 0888 636 986

Спортен директор: Маргарита Войска
e-mail: office@bgchessfederation.org
GSM: 0878 510 197

© 2017 Българска федерация по шахмат 1928